Kesalahan2 dan kontradiksi dalam quran

Umat Islam meyakini 100% bahwa Quran benar2
berasal dari Allah. Oleh karenanya umat islam percaya
bahwa Quran adalah kitab yang sempurna, tanpa cacat
dan kesalahan. Beberapa ayat Quran dengan jelas
menegaskan kesucian dan kesempurnaan Quran
tersebut;
“(Ialah) Al Qur’an dalam bahasa Arab yang tidak ada
kebengkokan (di dalamnya) supaya mereka
bertakwa.” (QS 39:28)
“Maka apakah mereka tidak memperhatikan
Alquran, kalau sekiranya Alquran bukan dari sisi
Allah tentulah mereka dapati banyak pertentangan
di dalamnya.”(QS 4:82).
Konsekuensi dari pernyataan Muhammad diatas
adalah; jika terdapat satu saja pertentangan atau
satu kesalahan yang ditemui dalam Alquran, maka
sudah cukup untuk menggugurkan keberadaan Quran
sebagai Wahyu Allah.
Mari kita buktikan bualan Muhammad tersebut;
1 BENARKAH ISA KEPONAKAN MUSA?
Maka Maryam membawa anak ( Isa / Yesus ) itu
kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya
berkata: “Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah
melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara
perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah
seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah
seorang pezina”, (QS 19:27-28)
Berkata Musa: “Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku
dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan
lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka
mengerti perkataanku, dan jadikanlah untukku seorang
pembantu dari keluargaku, (yaitu) Harun, saudaraku,
(QS 20:25-30)
Allah mengira bahwa Miryam saudara perempuan Musa
dan Harun yang adalah anak Imram adalah sama
dengan Maryam ibu Yesus. Padahal antar keduanya
ada beda waktu 1400 tahun. Mungkin karena nama
Miryam mirip dengan Maryam. Kesalahan ini
menjadikan YESUS ADALAH KEPONAKAN MUSA.
Siapakah yang salah mengerti? Muhammad atau Allah.
Dengan pemahaman yang dangkal tersebut, wajarlah
bila Quran mengatakan hukuman salib sudah ada
dijaman Firaun.
2 TRINITAS MENURUT QURAN ADALAH ALLAH,
YESUS DAN MARIA
Dan (ingatlah) ketika Allah berfirman: “Hai Isa putra
Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia:
“Jadikanlah aku dan ibuku dua orang tuhan selain
Allah?” Isa menjawab: “Maha Suci Engkau, tidaklah
patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku
(mengatakannya). Jika aku pernah mengatakannya
maka tentulah Engkau telah mengetahuinya. Engkau
mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak
mengetahui apa yang ada pada diri Engkau.
Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui perkara
yang gaib-gaib”. (QS 5:116)
Ayat lain yang menyiratkan ketidaktahuan Muhammad
tentang Trinitas ada dalam Surat Al Maaidah berikut ini;
Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang
mengatakan: “Bahwasanya Allah salah satu dari yang
tiga”, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan (yang
berhak disembah) selain Tuhan Yang Esa. Jika
mereka tidak berhenti dari apa yang mereka
katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara
mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Maka
mengapa mereka tidak bertobat kepada Allah dan
memohon ampun kepada-Nya? Dan Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang. Al Masih putra
Maryam hanyalah seorang Rasul yang sesungguhnya
telah berlalu sebelumnya beberapa rasul, dan ibunya
seorang yang sangat benar, kedua-duanya biasa
memakan makanan. Perhatikan bagaimana Kami
menjelaskan kepada mereka (ahli Kitab) tanda-tanda
kekuasaan (Kami), kemudian perhatikanlah
bagaimana mereka berpaling (dari memperhatikan
ayat-ayat Kami itu). (QS 5:73-74)
Sekali lagi ketidaktahuan Muhammad mengenai
Kekristenan nampak dalam ayat ini. Kita mengetahui
bahwa Trinitas terdiri dari Allah, Yesus, dan Roh Kudus,
bukan Allah, Yesus, dan Maryam seperti yang dikira
oleh Muhammad.
3 BENARKAH DIJAMAN FIRAUN ADA PENYALIBAN?
Fir`aun berkata: “Apakah kamu beriman kepadanya
sebelum aku memberi izin kepadamu?, sesungguhnya
(perbuatan ini) adalah suatu muslihat yang telah kamu
rencanakan di dalam kota ini, untuk mengeluarkan
penduduknya dari padanya; maka kelak kamu akan
mengetahui (akibat perbuatanmu ini); demi,
sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kakimu
dengan bersilang secara bertimbal balik, kemudian
sungguh-sungguh aku akan menyalib kamu
semuanya.” QS 7: 123 – 124
Bukankah penyaliban baru dikenal pada jaman
penjajahan Romawi? Dari mana ya Firaun dapat ide
untuk menyalib? Dari Muhammad kah?
4 SIAPAKAH YANG MENYESATKAN MANUSIA ?
Yang menyesatkan manusia adalah Setan (Qs. 15:39,
4:119-120,).
Iblis berkata: “Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah
memutuskan bahwa aku sesat pasti aku akan
menjadikan mereka memandang baik (perbuatan
maksiat) di muka bumi, dan pasti aku akan
menyesatkan mereka semuanya,
Hal ini bertentangan dengan QS 4:88
……Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada
orang-orang yang telah disesatkan Allah? Barang
siapa yang disesatkan Allah, sekali-kali kamu tidak
mendapatkan jalan (untuk memberi petunjuk)
kepadanya
Mengapa watak iblis sama dengan watak Allah?
Sama sama menyesatkan!
5 APAKAH MEMINUM KHAMAR (Arak/Alkohol) BAIK
ATAU JAHAT?
Meminum Khamar ( Arak) adalah perbuatan setan
(Qs.5:90, 2:219).
Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya
(meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk)
berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah
perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka
jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat
keberuntungan
Hal ini bertentangan dengan: (Qs. 83:22-25, 47:15,
atau 16:67)
Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar
berada dalam keni’matan yang besar (surga), mereka
(duduk) di atas dipan-dipan sambil memandang. Kamu
dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan
hidup mereka yang penuh kenikmatan. Mereka diberi
minum dari khamar murni yang dilak (tempatnya),
laknya adalah kesturi; dan untuk yang demikian itu
hendaknya orang berlomba-lomba. Dan campuran
khamar murni itu adalah dari tasnim, (yaitu) mata air
yang minum daripadanya orang-orang yang
didekatkan kepada Allah.
Allah yang aneh, didunia dilarang karena itu adalah
perbuatan setan, eh disurga disuruh berlomba2
minum arak didekat Allah. Karena katanya arak
disurga tidak memabukkan!
6 APAKAH ISA ALMASIH (YESUS) WAFAT ATAU
TIDAK ?
Isa tidak disalib dan tidak wafat, ia diangkat Allah
ke surga (QS 4:157-158)
“……..padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak
(pula) menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh ialah)
orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. ………
Tetapi (yang sebenarnya), Allah telah mengangkat
Isa kepada-Nya. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi
Maha Bijaksana.
Hal ini bertentangan dengan: (Qs. 19:33)
Kesejahteraan atas dirinya (Isa) pada hari ia dilahirkan
dan pada hari ia meninggal dan pada hari ia
dibangkitkan hidup kembali.
Dikalangan Cendikia Islam sendiri terdapat banyak
pertentangan mengenai kematian Isa ini, ada yang
bilang Yesus disalib tapi tidak sampai mati, ada yang
bilang tidak disalib sama sekali namun wafat seperti
manusia biasa, lalu ada yang bilang Yesus tidak wafat,
tapi langsung diangkat ke hadiratnya, dan besok
menjelang kiamat akan turun kembali.
7 APAKAH TUGAS MUHAMMAD KE DUNIA INI?
Tugas Muhammad hanyalah menyampaikan pesan
Allah (QS 5:99)
Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan,
dan Allah mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa
yang kamu sembunyikan.
Hal ini bertentangan dengan QS 2:191
Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai
mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka
telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih
besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah
kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali
jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika
mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka
bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-
orang kafir.
8 HARUSKAH SEMBAHYANG MENGHADAP KIBLAT ?
Menghadap kemanapun disitulah wajah Allah (QS
2:115)
Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka ke
mana pun kamu menghadap di situlah wajah Allah.
Sesungguhnya Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha
Mengetahui.
Hal ini bertentangan dengan QS 2:144
Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah
ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan
kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah
mukamu ke arah Masjidilharam. Dan di mana saja
kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya….
Allah yang aneh, katanya wajahnya dimana2, namun
menyuruh umatnya menghadap ke Kabah? Apakah
tujuan Allah tersebut ?
9 APAKAH AYAT QURAN DAPAT DIUBAH-UBAH ?
Firman Allah tidak terganti-ganti (QS 6:34, 10:64)
Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di
dunia dan (dalam kehidupan) di akhirat. Tidak ada
perobahan bagi kalimat-kalimat (janji-janji) Allah.
Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar.
(QS10:64)
Dan sesungguhnya telah didustakan (pula) rasul-rasul
sebelum kamu, akan tetapi mereka sabar terhadap
pendustaan dan penganiayaan (yang dilakukan)
terhadap mereka, sampai datang pertolongan Kami
terhadap mereka. Tak ada seorangpun yang dapat
merobah kalimat-kalimat (janji-janji) Allah. Dan
sesungguhnya telah datang kepadamu sebahagian dari
berita rasul-rasul itu (QS 6:34)
Hal ini bertentangan dengan QS 2:106, 13:39, 17:86,
16:101, 22:52
Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami
jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan
yang lebih baik daripadanya atau sebanding
dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa Allah
Maha Kuasa atas segala sesuatu? (QS 2:106)
Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan
menetapkan (apa yang Dia kehendaki), dan disisi-
Nya-lah terdapat Ummul-Kitab (Lauh Mahfuzh). (QS
13:39)
Dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat
yang lain sebagai penggantinya padahal Allah lebih
mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka
berkata: “Sesungguhnya kamu adalah orang yang
mengada-adakan saja”. Bahkan kebanyakan mereka
tiada mengetahui. (QS 16:101)
10 MENGAPA ALLAH MEMERINTAHKAN BUNUH DIRI?
Allah memerintahkan manusia untuk membunuh
dirinya sendiri (QS 2:54)
….maka bertobatlah kepada Tuhan yang menjadikan
kamu dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik
bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu; maka
Allah akan menerima tobatmu…..
Hal ini bertentangan dengan QS 4:29
” …Janganlah kamu membunuh dirimu sendiri,
sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”
11 APAKAH ORANG NON MUSLIM AKAN MASUK
SURGA ?
Allah berkata agar orang non muslim tidak perlu
khawatir di akhirat (QS 2:62)
Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang
Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin,
siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman
kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh,
mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka,
tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak
(pula) mereka bersedih hati.
Hal ini bertentangan dengan QS 3:85, 5:72
Barang siapa mencari agama selain agama Islam,
maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu)
daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang
yang rugi.
12 BISAKAH UMAT MUSLIM MENIKAH DENGAN NON
MUSLIM?
Alquran melarang umat Muslim menikahi wanita non
muslim (QS 2:221)
Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik,
sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak
yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun
dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan
orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita
mukmin) sebelum mereka beriman. ,……….
Hal ini bertentangan dengan QS 5:5
Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik.
Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab
itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi
mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita
yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita
yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga
kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al
Kitab sebelum kamu, ………..
13 BERAPA LAMAKAH MASA PENCIPTAAN?
Lamanya penciptaan adalah 6 masa Qs.7:54, Qs.10:3,
Qs.11:7 dan Qs.25:59
Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah
menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, alu
Dia bersemayam di atas Arasy. Dia menutupkan malam
kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan
(diciptakan-Nya pula) matahari, bulan dan bintang-
bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya.
Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak
Allah. Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam.
Hal ini bertentangan dengan: QS 41:9-12, total
penciptaan adalah 8 masa;
Katakanlah: “Sesungguhnya patutkah kamu kafir
kepada Yang menciptakan bumi dalam dua masa dan
kamu adakan sekutu-sekutu bagi-Nya? (Yang bersifat)
demikian itulah Tuhan semesta alam”. Dan Dia
menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di
atasnya. Dia memberkahinya dan Dia menentukan
padanya kadar makanan-makanan (penghuni) nya
dalam empat masa. (Penjelasan itu sebagai jawaban)
bagi orang-orang yang bertanya. Kemudian Dia menuju
langit dan langit itu masih merupakan asap, lalu Dia
berkata kepadanya dan kepada bumi: “Datanglah kamu
keduanya menurut perintah-Ku dengan suka hati atau
terpaksa”. Keduanya menjawab: “Kami datang dengan
suka hati”. Maka Dia menjadikannya tujuh langit dalam
dua masa dan Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit
urusannya. Dan Kami hiasi langit yang dekat dengan
bintang-bintang yang cemerlang dan Kami
memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah
ketentuan Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.
Manakah lama penciptaan yang benar? 6 atau 8
masa?
Mungkinkah langit / jagat raya tempat matahari, bulan,
bumi, dan bintang2 berada diciptakan setelah
penciptaan bumi seperti pada ayat2 diatas?
14 APAKAH MAKANAN PENGHUNI NERAKA?
Makanan dinereka HANYA pohon berduri (QS 88:6)
Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon
yang berduri
Makanan dinereka HANYA darah dan nanah (QS
69:36)
Dan tiada pula makanan sedikitpun baginya kecuali
dari darah dan nanah
Menurut QS 37: 63-64, 66-67 disimpulkan bahwa
makanan kaum di neraka adalah buah dari pohon
zaqqum, serta minuman berupa air yang panas
Nabi kok tidak jelas, mengancam dengan kata hanya,
cuma, tiada lain satu jenis makanan saja! Mengapa
tidak bilang kalo dineraka itu komplit, ada pohon
zaqqum, air panas, pohon berduri, plus darah dan
nanah.
15 ADAKAH TOLERANSI BERAGAMA DALAM ISLAM ?
Muhammad mengatakan tidak ada pemaksaan dalam
Islam (QS 2:256, 109:6)
“Tidak ada paksaan dalam agama Islam…”
“Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku”.
Hal ini bertentangan dengan, Qs.47:4, Qs.9:5,
Qs.8:12, Qs.8 :17, Qs.8:60, Qs.9:14, Qs.9:73, Qs.9:29,
Qs.48:29, Qs.4:74, Qs.2:154, Qs 5:33, Qs.9:38,
Qs.4:76, dll.
Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada
Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan
mereka tidak mengharamkan apa yang telah
diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak
beragama dengan agama yang benar (agama Allah),
(yaitu orang-orang) yang diberikan Al Kitab kepada
mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan
patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (Qs.9:29)
Kelak akan Aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati
orang-orang kafir, maka penggallah kepala mereka
dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka. (QS 8:12)
Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka
bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja
kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka, ……
(QS 9:5)
Itulah ajaran toleransi dari Muhammad, rahmat bagi
semesta alam. Saat kau lemah, berbaik baiklah
terhadap pemeluk agama lain, nanti jika kau telah
kuat, paksakan islam kepada mereka, jika tak mau
bunuh saja mereka!
16 APAKAH MASJID AL AQSA SUDAH ADA PADA
JAMAN MUHAMMAD?
Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-
Nya pada suatu malam dari Al Masjidil Haram ke Al
Masjidil Aqsa yang telah Kami berkahi sekelilingnya
agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-
tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia adalah
Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS 17:01)
Pada tahun 621 Muhammad mengaku kalau dirinya
jalan2 dari Al Aqsa ke Surga, padahal masjid
tersebut baru berdiri 89 tahun kemudian, yaitu
tahun 710. Mungkinkah Muhammad meminjam mesin
waktunya Doraemon?
17 APAKAH IBRAHIM MENGHANCURKAN PATUNG2
BERHALA?
Ibrahim menghancurkan berhala-hala. (Qs.21:58);
Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur
berpotong-potong, kecuali yang terbesar (induk) dari
patung-patung yang lain; agar mereka kembali (untuk
bertanya) kepadanya.
Hal ini bertentangan dengan (Qs.19:47-49,);
Dan aku akan menjauhkan diri dari padamu dan dari
apa yang kamu seru selain Allah, dan aku akan berdoa
kepada Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak akan
kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku”.
Ibrahim tidak menghancurkan berhala, tetapi
berdiam diri dan meninggalkan para penyembah
berhala tersebut.
18. ALLAH SALAH BERHITUNG
[QS 4:11] Allah mensyariatkan bagimu tentang
(pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu:
bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian
dua orang anak perempuan; dan jika anak itu
semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi
mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika
anak perempuan itu seorang saja, maka ia
memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-
bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta
yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu
mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak
mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya
(saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang
meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka
ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian
tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat
atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang
tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui
siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak)
manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha
Bijaksana.
[QS 4:12] Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari
harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika
mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu
mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat
dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi
wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar
utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta
yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai
anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri
memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu
tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat
atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika
seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang
tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan
anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki
(seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu
saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis
saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-
saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka
bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi
wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar
utangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli
waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai)
syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha
Mengetahui lagi Maha Penyantun.
CONTOH kasus 1: kesalahan hitung muhammad: Jika
yang meninggal memiliki 4 anak cewek plus 2 orang
tua plus istri. Maka menurut hitung-hitungan
muhammad adalah:
2/3 (ayat 11) + 1/3 (ayat 11) + 1/8 (ayat 12) = 1 + 1/8
————–> loh kok kelebihan? he…he…he…
[4:176] Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang
kalalah ). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu
tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia,
dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara
perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan
itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan
saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta
saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak;
tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka
bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan
oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu
terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka
bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian
dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan
(hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan
Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
Contoh KASUS 2: Kesalahan menghitung muhammad:
jika yang meninggal TAK MEMILIKI anak, memiliki 1
suami dan 2 saudara PEREMPUAN:
1/2 (ayat 12) + 2/3 (ayat 176) = 1 + 1/6 ———-> loh kok
kelebihan? he…he…he…
Contoh KASUS 3: Kesalahan menghitung muhammad:
jika yang meninggal TAK MEMILIKI anak, memiliki 1
suami, 1 saudara PEREMPUAN dan SEORANG Ibu:
1/2 (ayat 12) + 1/2 (ayat 176) + 1/6 (ayat 11) = 1 + 1/6
———> loh kok kelebihan?
Contoh KASUS 4: Kesalahan menghitung muhammad:
jika yang meninggal TAK MEMILIKI anak, memiliki 1
suami, 2 saudara PEREMPUAN dan Seorang IBU
1/2 (ayat 12) + 2/3 (ayat 176) + 1/6 (ayat 11)= 1 + 1/3
———-> loh kok kelebihan? he…he…he…
Contoh KASUS 5: Kesalahan menghitung muhammad:
jika yang meninggal TAK MEMILIKI anak, memiliki 1
istri, 2 saudara PEREMPUAN dan SEORANG Ibu:
1/4 (ayat 12) + 2/3 (ayat 176) + 1/6 (ayat 11) = 1 + 1/12
———> loh kok kelebihan?
19 APAKAH FIRAUN TENGGELAM KETIKA MENGEJAR
MUSA ?
Raja Firaun hampir tenggelam lalu diselamatkan
(Qs.10:90-92).
Dan Kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu
mereka diikuti oleh Firaun dan bala tentaranya, karena
hendak menganiaya dan menindas (mereka); hingga
bila Firaun itu telah hampir tenggelam berkatalah dia:
“Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan
Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya
termasuk orang-orang yang berserah diri (kepada
Allah)”…..Maka pada hari ini Kami selamatkan badanmu
supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-
orang yang datang sesudahmu …..
Hal ini bertentangan dengan: Qs.43:55-56, Qs.17:103
Maka tatkala mereka membuat Kami murka, Kami
menghukum mereka lalu Kami tenggelamkan mereka
semuanya (di laut), dan Kami jadikan mereka sebagai
pelajaran dan contoh bagi orang-orang yang kemudian.
Manakah yang benar? Ayat 43:55-56 jika dibaca
dalam bahasa Arab mengesankan jika Firaun
ditenggelamkan hingga mati agar menjadi
peringatan.
20 BAIK ATAU BURUKKAH MEMBUNUH ITU?
Membunuh adalah buruk karena akan memusnahkan
satu generasi QS 5:32
Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani
Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang
manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang
lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka
bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh
manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang
memelihara kehidupan seorang manusia, maka
seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia
semuanya. ……..
Hal ini bertentangan dengan; QS 5:33 dan banyak
ayat pembunuhan lainnya;
Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang
memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat
kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh
atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka
dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri
(tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai)
suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat
mereka beroleh siksaan yang besar,
Ayat damai pada QS 5:32 adalah hasil contekan
Muhammad dari Mishnah, Sanhedrin 4: 5, agar Quran
nampak seperti kitab damai..
21 HALALKAH BERZINA ITU?
Berzinah itu adalah perbuatan dosa (QS 17:32)
Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya
zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu
jalan yang buruk.
Hal ini bertentangan dengan QS 33:51
……. siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya
kembali dari perempuan yang telah kamu cerai,
maka tidak ada dosa bagimu. Yang demikian itu
adalah lebih dekat untuk ketenangan hati mereka, dan
mereka tidak merasa sedih, …..
Allah itu amat baik pada Muhammad, ia
memperbolehkan istri2 yang telah dicerai untuk
digagahi lagi, entah si wanita udah punya suami atau
belum, pokoknya kalau birahi dengan istri lamanya,
boleh ditiduri lagi. Apakah itu bukan zina?
22 MAKANLAH HARTA ANAK YATIM
………Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah
cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah
kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu
makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan
dan (janganlah kamu) tergesa-gesa
(membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang
siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka
hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak
yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah ia
makan harta itu menurut yang patut,…….
Jadi menurut hukum islam, seandainya ada
sumbangan dari Unicef untuk anak yatim dan
terlantar, lalu dikorupsi oleh pejabatnya. Maka
pejabat itu tak bisa dihukum, karena itulah perintah
Allah dalam Quran, makanlah harta anak yatim tapi
sedikit saja jangan banyak2. Hukum yang aneh….
23 BENARKAH ALEKSANDER AGUNG SEORANG
MUSLIM?
Mereka akan bertanya kepadamu (Muhammad)
tentang Zulkarnain. Katakanlah: “Aku akan bacakan
kepadamu cerita tentangnya”….. Zulkarnain berkata: “Ini
(dinding) adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila
sudah datang janji Tuhanku Dia akan menjadikannya
hancur luluh; dan janji Tuhanku itu adalah benar”. (QS
18 : 83 – 98)
Sura 18 : 83 – 98 diatas menyebutkan bahwa
Zulkarnain adalah seorang Muslim. Menurut tokoh Islam
Ibn Hisham dan Tabari, yang dimaksud Zulkarnain
adalah Aleksander Agung. Ironisnya, Aleksander Agung
adalah seorang polytheis. Sekali lagi Allah salah…
“Maka apakah mereka tidak memperhatikan
Alquran, kalau sekiranya Alquran bukan dari sisi
Allah tentulah mereka dapati banyak pertentangan
di dalamnya.”(QS 4:82).

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s