ayat ayat jahat al-qur’an

Berikut ini adalah ayat-ayat Quran yang dijadikan
dasar hukum bagi para teroris, bommer, dan tindak
kerusuhan massa Islam (penjarahan, perampokan dan
pemerkosaan):
QS 8:39
Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan
supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Jika
mereka berhenti (dari kekafiran), maka sesungguhnya
Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan.
QS 9:14
Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa
mereka dengan (perantaraan) tangan-tanganmu dan
Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu
terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang
yang beriman,
QS 9:29
Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada
Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan
mereka tidak mengharamkan apa yang telah
diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak
beragama dengan agama yang benar (agama Allah),
(yaitu orang-orang) yang diberikan Al Kitab kepada
mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan
patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.
QS 9:123
Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-
orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah
mereka menemui kekerasan daripadamu, dan
ketahuilah, bahwasanya Allah beserta orang-orang
yang bertakwa.
QS 66:9
Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-
orang munafik dan bersikap keraslah terhadap
mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahannam
dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali.
QS 2:191
Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai
mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah
mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar
bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu
memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika
mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka
memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah
mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir.
QS 4:66
Dan sesungguhnya kalau Kami perintahkan kepada
mereka: “Bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari
kampungmu”, niscaya mereka tidak akan
melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka.
Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan
pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal
yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih
menguatkan (iman mereka),
QS 4:89
Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir
sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kamu
menjadi sama (dengan mereka). Maka janganlah
kamu jadikan di antara mereka penolong-penolong
(mu), hingga mereka berhijrah pada jalan Allah. Maka
jika mereka berpaling, tawan dan bunuhlah mereka di
mana saja kamu menemuinya, dan janganlah kamu
ambil seorangpun di antara mereka pelindung, dan
jangan (pula) menjadi penolong,
QS 4:91
Kelak kamu akan dapati (golongan-golongan) yang
lain, yang bermaksud supaya mereka aman daripada
kamu dan aman (pula) dari kaumnya. Setiap mereka
diajak kembali kepada fitnah (syirik), merekapun
terjun ke dalamnya. Karena itu jika mereka tidak
membiarkan kamu dan (tidak) mau mengemukakan
perdamaian kepadamu, serta (tidak) menahan tangan
mereka (dari memerangimu), maka tawanlah mereka
dan bunuhlah mereka dimana saja kamu menemui
mereka, dan merekalah orang-orang yang Kami
berikan kepadamu alasan yang nyata (untuk
menawan dan membunuh) mereka.
QS 9:5
Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka
bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja
kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka.
Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian.
Jika mereka bertaubat dan mendirikan shalat dan
menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada
mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang.
QS 8:12
Ingatlah, ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para
malaikat: “Sesungguhnya Aku bersama kamu, maka
teguhkanlah pendirian orang-orang yg telah beriman”.
Kelak aku akan jatuhkan rasa ketakutan ke dalam
hati orang-orang kafir, maka PENGGALLAH KEPALA
MEREKA dan PANCUNGLAH TIAP-TIAP UJUNG JARI
MEREKA
QS 9:103
Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan
zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan
mereka, dan mendo`alah untuk mereka.
Sesungguhnya do`a kamu itu (menjadi) ketenteraman
jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi
Maha Mengetahui.
QS 59:2
Dia-lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di
antara ahli Kitab dari kampung-kampung mereka
pada saat pengusiran kali yang pertama. Kamu tiada
menyangka, bahwa mereka akan keluar dan
merekapun yakin, bahwa benteng-benteng mereka
akan dapat mempertahankan mereka dari (siksaan)
Allah; maka Allah mendatangkan kepada mereka
(hukuman) dari arah yang tidak mereka sangka-
sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke
dalam hati mereka; mereka memusnahkan rumah-
rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan
tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah
(kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-
orang yang mempunyai pandangan.
QS 2:7
Allah telah mengunci-mati hati dan pendengaran
mereka, dan penglihatan mereka ditutup. Dan bagi
mereka siksa yang amat berat.
QS 2:10
Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah
penyakitnya; dan bagi mereka siksa yang pedih,
disebabkan mereka berdusta.
QS 2:59
Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah
dengan (mengerjakan) yang tidak diperintahkan
kepada mereka. Sebab itu Kami timpakan atas orang-
orang yang zalim itu siksa dari langit, karena mereka
berbuat fasik.
QS 2:86
Itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia
dengan (kehidupan) akhirat, maka tidak akan
diringankan siksa mereka dan mereka tidak akan
ditolong.
QS 2:114
Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang
menghalang-halangi menyebut nama Allah dalam
mesjid-mesjid-Nya, dan berusaha untuk
merobohkannya? Mereka itu tidak sepatutnya masuk
ke dalamnya (mesjid Allah), kecuali dengan rasa takut
(kepada Allah). Mereka di dunia mendapat kehinaan
dan di akhirat mendapat siksa yang berat.
QS 2:161-162
Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati
dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat
Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya.
Mereka kekal di dalam la`nat itu; tidak akan
diringankan siksa dari mereka dan tidak (pula)
mereka diberi tangguh.
QS 2:165-166
Dan di antara manusia ada orang-orang yang
menyembah tandingan-tandingan selain Allah; mereka
mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah.
Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta
kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang
berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat
siksa, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah
semuanya dan bahwa Allah amat berat siksaan-Nya.
(Yaitu) ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri
dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka
melihat siksa; dan (ketika) segala hubungan antara
mereka terputus sama sekali.
QS 2:178
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu
qishaash (=pembalasan setimpal) berkenaan dengan
orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan
orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita
dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat
suatu pema`afan dari saudaranya, hendaklah (yang
mema`afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan
hendaklah (yang diberi ma`af) membayar (diat)
kepada yang memberi ma`af dengan cara yang baik
(pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari
Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang
melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa
yang sangat pedih.
QS 3:4
Sebelum Al Qur”an, menjadi petunjuk bagi manusia,
dan Dia menurunkan Al Furqaan. Sesungguhnya
orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan
memperoleh siksa yang berat; dan Allah Maha
Perkasa lagi mempunyai balasan siksa.
QS 3:10
Sesungguhnya orang-orang yang kafir, harta benda
dan anak-anak mereka, sedikitpun tidak dapat
menolak siksa Allah dari mereka. Dan mereka itu
adalah bahan bakar api neraka,
QS 3:56
Adapun orang-orang yang kafir, maka akan Ku-siksa
mereka dengan siksa yang sangat keras di dunia dan
di akhirat, dan mereka tidak memperoleh penolong.
QS 3:85, 87-88
Barangsiapa mencari agama selain agama Islam,
maka sekali-kali tidak akan diterima (agama ini)
daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang
yang rugi.
Mereka itu, balasannya ialah: bahwasanya laknat
Allah ditimpahkan kepada mereka (demikian pula)
laknat para malaikat dan MANUSIA SELURUHNYA.
mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan siksa
dari mereka, dan tidak (pula) mereka diberi tangguh,
QS 3:91
Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati
sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka
tidaklah akan diterima dari seseorang di antara
mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus
diri dengan emas (yang sebanyak) itu. Bagi mereka
itulah siksa yang pedih dan sekali-kali mereka tidak
memperoleh penolong.
QS 3:105
Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang
bercerai-berai dan berselisih sesudah datang
keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah
orang-orang yang mendapat siksa yang berat,
QS 4:14
Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-
Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya
Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia
kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang
menghinakan.
QS 6:49
Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami,
mereka akan ditimpa siksa disebabkan mereka selalu
berbuat fasik.
QS 6:124-125
Apabila datang sesuatu ayat kepada mereka, mereka
berkata: “Kami tidak akan beriman sehingga diberikan
kepada kami yang serupa dengan apa yang telah
diberikan kepada utusan-utusan Allah”. Allah lebih
mengetahui di mana Dia menempatkan tugas
kerasulan. Orang-orang yang berdosa, nanti akan
ditimpa kehinaan di sisi Allah dan siksa yang keras
disebabkan mereka selalu membuat tipu daya.
Barangsiapa yang Allah menghendaki akan
memberikan kepadanya petunjuk, niscaya Dia
melapangkan dadanya untuk (memeluk agama)
Islam. Dan barangsiapa yang dikehendaki Allah
kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya
sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke
langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada
orang-orang yang tidak beriman.
QS 7:96
Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan
bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada
mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka
mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa
mereka disebabkan perbuatannya.
QS 8:50
Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut
jiwa orang-orang yang kafir seraya memukul muka
dan belakang mereka (dan berkata): “Rasakanlah
olehmu siksa neraka yang membakar”, (tentulah
kamu akan merasa ngeri).
QS 9:34
Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya
sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan
rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang
dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-
halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang
yang menyimpan emas dan perak dan tidak
menafkahkannya pada jalan Allah, maka
beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan
mendapat) siksa yang pedih,
QS 9:39
Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya
Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan
digantinya (kamu) dengan kaum yang lain, dan kamu
tidak akan dapat memberi kemudharatan kepada-Nya
sedikitpun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
QS 9:101
Di antara orang-orang Arab Badwi yang di
sekelilingmu itu, ada orang-orang munafik; dan (juga)
di antara penduduk Madinah. Mereka keterlaluan
dalam kemunafikannya. Kamu (Muhammad) tidak
mengetahui mereka, (tetapi) Kamilah yang
mengetahui mereka. Nanti mereka akan Kami siksa
dua kali kemudian mereka akan dikembalikan kepada
azab yang besar.
QS 13:37
Dan demikianlah, Kami telah menurunkan Al Qur”an
itu sebagai peraturan (yang benar) dalam bahasa
Arab. Dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu
mereka setelah datang pengetahuan kepadamu,
maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara
bagimu terhadap siksa Allah.
QS 22:25
Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan
menghalangi manusia dari jalan Allah dan
Masjidilharam yang telah Kami jadikan untuk semua
manusia, baik yang bermukim di situ maupun di
padang pasir dan siapa yang bermaksud di dalamnya
melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan
Kami rasakan kepadanya sebahagian siksa yang
pedih.
QS 32:14
Maka rasailah olehmu siksa ini disebabkan kamu
melupakan akan pertemuan dengan harimu ini;
sesungguhnya Kami telah melupakan kamu (pula) dan
rasakanlah siksa yang kekal, disebabkan apa yang
selalu kamu kerjakan”.
QS 32:20
Dan adapun orang-orang yang fasik (kafir), maka
tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka
hendak ke luar daripadanya, mereka dikembalikan
(lagi) ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka:
“Rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu
mendustakannya”.
QS 33:57
Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan
Rasul-Nya. Allah akan mela`natinya di dunia dan di
akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang
menghinakan.
QS 36:45
Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Takutlah
kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang
akan datang supaya kamu mendapat rahmat”,
(niscaya mereka berpaling).
QS 40:77
Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah
adalah benar; maka meskipun Kami perlihatkan
kepadamu sebagian siksa yang Kami ancamkan
kepada mereka ataupun Kami wafatkan kamu
(sebelum ajal menimpa mereka), namun kepada Kami
sajalah mereka dikembalikan.
QS 40:85
Maka iman mereka tiada berguna bagi mereka
tatkala mereka telah melihat siksa Kami. Itulah
sunnah Allah yang telah berlaku terhadap hamba-
hamba-Nya. Dan di waktu itu binasalah orang-orang
kafir.
QS 46:26
Dan sesungguhnya Kami telah meneguhkan
kedudukan mereka dalam hal-hal yang Kami belum
pernah meneguhkan kedudukanmu dalam hal itu dan
Kami telah memberikan kepada mereka pendengaran,
penglihatan dan hati; tetapi pendengaran, penglihatan
dan hati mereka itu tidak berguna sedikit juapun bagi
mereka, karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat
Allah dan mereka telah diliputi oleh siksa yang dahulu
selalu mereka memperolok-olokkannya.
QS 58:5
Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah
dan Rasul-Nya pasti mendapat kehinaan sebagaimana
orang-orang yang sebelum mereka telah mendapat
kehinaan. Sesungguhnya Kami telah menurunkan
bukti-bukti yang nyata. Dan bagi orang-orang kafir
ada siksa yang menghinakan.
QS 67:28
Katakanlah: “Terangkanlah kepadaku jika Allah
mematikan aku dan orang-orang yang bersama
dengan aku atau memberi rahmat kepada kami,
(maka kami akan masuk surga), tetapi siapakah yang
dapat melindungi orang-orang yang kafir dari siksa
yang pedih?”
QS 3:85
Barangsiapa mencari agama selain agama Islam,
maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu)
daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang
yang rugi.
QS 5:33
Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang
yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat
kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh
atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka
dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri
(tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai)
suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di
akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.
QS 9:28
Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya orang-
orang yang musyrik itu najis
QS 9:73
Hai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan
orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah
terhadap mereka. Tempat mereka ialah jahannam.
Dan itu adalah tempat kembali yang seburuk-
buruknya.
QS 22:19, 20, 21,22
Inilah dua golongan (golongan mu”min dan golongan
kafir) yang bertengkar, mereka saling bertengkar
mengenai Tuhan mereka. Maka orang kafir akan
dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api
neraka. Disiramkan air yang sedang mendidih ke atas
kepala mereka. Dengan air itu dihancur luluhkan
segala apa yang ada dalam perut mereka dan juga
kulit (mereka). Dan untuk mereka cambuk-cambuk
dari besi. Setiap kali mereka hendak ke luar dari
neraka lantaran kesengsaraan mereka, niscaya
mereka dikembalikan ke dalamnya. (Kepada mereka
dikatakan), “Rasailah azab yang membakar ini”.
Berikut ini adalah ayat-ayat yang menunjukkan
Muhammad menghalalkan perampokan dan
penjarahan. (Merampas harta orang dianggap halal)
Muhammad semasa menjadi pemimpin Islam, beliau
memang suka memerangi dan merampoki serta
menjarahi suku-suku kafir yang belum masuk Islam.
Quran 8:69
Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang
telah kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal
lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah;
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang.
Quran 8:1
Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian)
harta rampasan perang. Katakanlah: “Harta rampasan
perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu
bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah
perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah
kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-
orang yang beriman.”
QS 78:30-34
Karena itu rasakanlah. Dan Kami sekali-kali tidak akan
menambah kepada kamu selain daripada azab.
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat
kemenangan, (yaitu) kebun-kebun dan buah anggur,
dan GADIS-GADIS REMAJA yang sebaya, dan gelas-
gelas yang penuh (berisi minuman).
Quran 59:6
Dan apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan
Allah kepada RasulNya (dari harta benda) mereka,
maka untuk mendapatkan itu kamu tidak
mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor
untapun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan
kepada RasulNya terhadap apa saja yang
dikehendakiNya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala
sesuatu.
Quran 59:7.
Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah
kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari
penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk
Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang
miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan,
supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang
kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul
kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang
dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan
bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat
keras hukumannya.
Quran 3:161.
Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan
harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat
dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari
kiamat ia akan datang membawa apa yang
dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan
diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan
dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak
dianiaya.
Dan masih banyak ayat-ayat lain yang menurut saya
isinya kurang lebih sama.
Dari Hadits:
Selain itu juga tentara2 Islam diperbolehkan pesta
seks/orgie dengan tawanan2 perang wanita sebagai
hadiah jarahan perang:
Hadis Sahih Bukhari, Vol. 5-#459
[Hadis ini serupa dengan Hadis Sahih Bukhari, Vol. 7-
#137 , tapi yang ini keterangannya lebih lengkap].
Dikisahkan oleh Ibn Muhairiz:
Aku masuk ke dalam mesjid dan melihat Abu Khudri
dan lalu duduk di sebelahnya dan bertanya padanya
tentang coitus interruptus. Abu berkata, “Kami pergi
bersama Rasul Allah untuk Ghazwa (penyerangan
terhadap) Banu Mustaliq dan kami menerima
tawanan2 perang diantara para tawanan perang dan
kami berhasrat terhadap para wanita itu dan sukar
untuk tidak melakukan hubungan seksual dan kami
suka melakukan coitus interruptus (mengeluarkan
sperma di luar tubuh wanita). Maka ketika kami
bermaksud melakukan coitus interruptus kami
berkata: “Bagaimana kami dapat melakukan coitus
interruptus tanpa menanyakan Rasul Allah yang ada
diantara kita?” Kami bertanya padanya tentang hal ini
dan dia berkata: “Lebih baik kalian tidak melakukan
itu, karena jika jiwa (dalam hal ini jiwa bayi)
manapun (sampai hari Kebangkitan) memang
ditentukan untuk menjadi ada, maka jiwa itu pun
akan ada.
Bagi umat Muslim yang selama ini belum pernah baca
Alquran, silahkan Anda membaca kitab Anda sampai
tuntas, jangan membaca ayat-ayat yang ditunjukkan
Ustadz saja.
Bacalah Alquran dalam bahasa Indonesia agar Anda
mengerti.

Iklan

One response to “ayat ayat jahat al-qur’an

  1. Ulangan Pasal 18 : 18 yang berbunyi :

    ” SEORANG NABI akan Kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini; Aku akan MENARUH FIRMAN-KU DALAM MULUTNYA, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang Kuperintahkan kepadanya.”

    ayoohhh siapa yang di maksud ???

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s